بذر سبزیجات


نحوه کاشت بذرهای سبزیجات : 

بذرها را بر روي بستر خاک پاشيده سپس به اندازه ضخامت بذرها بر روي آن ها خاک قرار دهيد . توجه کنيد بذرها نبايد انقدر سطح خاک باشند که با آبياري جا به جا شوند و نه انقدر زير خاک باشند که توانايي سبز شدن نداشته باشند.پس از بذرپاشي نوبت به آبياري مي رسد . آبياري اوليه بلافاصله پس از کاشت بذرها و به صورت غرق آبی بايد صورت گيرد تا بذر ها به خوبي در زمين خيسانده شوند.


دسته‌بندی